Yhdistyksestä - Yhdistävä Lääketiede ry (2023)

 • Yhdistävä lääketiede ry – tarkoitus, visio ja strategiat
 • Toimintakertomus 2021
 • Toimintasuunnitelma 2022
 • Yhdistyksen säännöt
 • Eettiset ohjeet
Yhdistyksestä - Yhdistävä Lääketiede ry (1)

Yhdistävä Lääketiede ry

Tarkoitus

Yhdistävä Lääketiede ryedistää avoimen ja arvostavan keskustelun ja yhteistyön avulla kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan ja näyttöön perustuvaa terveydenhoitoa.Kokonaisvaltainen hoito huomioi ihmisen biologisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen puolen sekä kehon ja mielen yhteyden ja yhteistyön.

Visio

Yhdistys pyrkii siihen, että:Yhdistävän lääketieteen mukainen ajattelu ohjaa laajasti toimintaa suomalaisessa lääketieteessä ja terveydenhuollossa.

ToiminnanSTRATEGIOIKSIolemme valinneet:

 • Vahvistamme yhteiskunnallista keskustelua erilaisista hoitamisen viitekehyksistä eli parantamisen tieteellisistä paradigmoista ja perehdymme olemassa oleviin eettisiin ja potilaslähtöisyyttä koskeviin ohjeisiin ja kannanottoihin. Näiden pohjalta viritämme ja tuemme arvostavaa vuorovaikutusta yhteiskunnallisten vaikuttajaryhmien ja muiden ryhmien ja ihmisten kesken.
 • Kokoamme kansainvälistä monitieteistä tutkimusta erilaisista hoidon ja terveyden edistämisen muodoista, jotka edistävät ihmisen omaa paranemisprosessia (salutogeneesiä). Jaamme näistä hoidoista tietoa terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöstölle ja suurelle yleisölle.
 • Edistämme ja kannustamme tutkimusta, joka laajentaa biolääketieteen ja translationaalisen lääketieteen hoitomahdollisuuksia. Translationaalinen lääketiede ja terveystutkimus ovat monitieteisiä ja pyrkivät tutkimustiedon nopeaan hyödyntämiseen hoitomenetelmissä.
 • Vaikutamme yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaan, kuten lainsäädäntöön ja ohjaukseen.
 • Vaikutamme sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin, hallintoon ja johtamiseen niin, että ihmisen kokonaisvaltainen hoito, hoiva, sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen voivat toteutua.
 • Tuemme kaikkea sellaista toimintaa, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön ulkoisia ja sisäisiä voimavaroja eli jaksamista.
Yhdistyksestä - Yhdistävä Lääketiede ry (2)

Toimintakertomus 2021

Vuoden 2021 aikana valmisteltiin vuoden 2022 alussa pidettävääseminaaria ”Taide, luonto ja terveys”yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Se siirtyi korona- epidemian vuoksi lauantaille 21.5.2022 klo 10–17. Puhujat olivat alansa johtavia asiantuntijoita. Yhdistys halusi seminaarilla edistää nimenomaan taiteen ja luonnon tarjoaman yksilön hyvinvoinnin huomioimista sekä terapioiden aseman vahvistamista terveydenhuollossa.

minäntegratiivisen terveyden – ja sairaanhoidon kansainvälinen symposiosuunniteltiin syksylle 2022. Rahoitusta haettiin, mutta sitä ei saatu. Tilaisuus päätettiin siirtää.

Vuonna 2020 tehtyverkkosivustonlaatiminen ja tekninen toteutus oli isohko ponnistus. Vuonna 2021 muokattiin sisältöä ja pidettiin sitä ajan tasalla.Blogi-kirjoituksiajulkaistiin kuukausittain. Toimintasuunnitelman mukaisesti blogia kehitettiin edelleen tutkimustietoon painottuvaksi.

Jäsentyöryhmän vuonna 2020 kehittämäjäsenhakemusprosession vuonna 2021 toiminut hyvin. Erityisen antoisia ovat jäsenhakemusten hakijakuvaukset. Jäsenmaksujen laskutusta muokattiin.

Laadittiinsuunnitelma ja rahoitustukihakemus hankkeeseen”Monialaiset ja hyödylliset keinot ja ratkaisut käytännön tasolla tuki – ja liikuntaelin vaivoista monin tavoin kärsivien ihmisten omaehtoisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi”. Rahoitustukea ei saatu.

(Video) Palvelujohtamisen ja palvelunhallinnan iltapäiväseminaari Kuopiossa 20.6.2023

Vuonna 2021 laadittiin perusteellinentutkimussuunnitelmaluontaishoitojen käytöstä ja niiden yhdistämisestä vakiintuneeseen terveyden- ja sairaudenhoitoon. Ryhmän jäsenet ovat väitelleitä tutkijoita. Apurahahakemuksia tehtiin kaksi, joista toinen johti myönteiseen lopputulokseen.

Selvityksen laatiminenCAM-hoitojen sääntelyn mahdollisuuksista alkoi keskusteluilla STM:ssa 2020, mutta ei ole sittemmin edennyt. Yhdistys seurasi tilannetta ja pyrki vauhdittamaan selvitystyön käynnistymistä.

Muuta:

 • Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa toimikauden aikana.
 • Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet moniin toimintoihin liittyen yhdistyksen tarkoitukseen esitelmin eri tilaisuuksissa, haastatteluin ja kommentein mediassa, jne.
 • Hallituksen jäsen osallistui asiantuntijana monisairaiden potilaiden käypä hoito suosituksen laatimiseen. Se julkaistiin keväällä 2021.
 • Hallituksen jäsen on oman bloginsa kirjoituksilla viestittänyt myös merkittävästi yhdistävän lääketieteen kysymyksistä ja aiheista.

Toimintasuunnitelma 2022

Toiminnassa painotetaanentistäkin vahvemmin integratiivisen lähestymistavan ja käytännön toiminnan avaamista mm. käytännön esimerkein ja kokemuksin terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä, sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Tästä asiasta keskustellaan jäsenten etätapaamisessa huhtikuussa.

Yhdistys järjestää vuosittain seminaarin. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin vuoden 2022 alkuun seminaaria”Taide, luonto ja terveys”yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Se siirtyi korona- epidemian vuoksi lauantaille 21.5.2022 klo 10–17. Puhujat ovat alansa johtavia asiantuntijoita. Yhdistys haluaa seminaarilla edistää nimenomaan taiteen ja luonnon tarjoamien terapioiden aseman vahvistamista terveydenhuollossa.

Alkusyksyllä päätetäänseuraavan seminaarinaiheesta ja aloitetaan sen valmistelu helmikuulle 2023. Puhujiksi kutsutaan asiantuntijoita myös Euroopasta ja USA:sta etäyhteydellä. Eräänä mahdollisena teemana on integratiivinen lääketiede, jota avataan ja kuvataan monipuolisesti. Myös elintapalääketiede sekä ravitsemuksen suuri merkitys ovat mahdollisia teemoja.

Tutkimusluontaishoitojen käytöstä ja niiden yhdistämisestä vakiintuneeseen terveyden- ja sairaudenhoitoon jatkuu vuonna 2022. Työryhmän jäsenet ovat väitelleitä tutkijoita. Apuraha erityisesti aineiston keräämiseen on saatu. Aineisto, yli 2000 suomalaista, kerätään vuoden 2022 syyskauden aikana ja tuotetaan ja hyödynnetään viestinnässä ja vaikuttamisessa välittömästi ensimmäisiä tuloksia.

Verkkosivustotoimii teknisesti hyvin. Sisällön laajentamisesta keskustellaan jäsentapaamisessa huhtikuussa.Blogi- kirjoituksiajulkaistaan edelleen joka kuukausi. Aiheita laajennetaan myös käytännön esimerkkien kuvaamiseen. Jäseniä aktivoidaan kirjoittamiseen.

Jäsenasiat.Yhdistykseen on liittynyt useita uusia jäseniä ilman, että olisimme kampanjoineet. Selvitetään, miten jäsenmaksujen laskutusta voidaan helpottaa IT-ohjelmalla. Suunnitellaan pieni kampanja uusien jäsenten saamiseksi.

Selvityksenlaatiminen CAM-hoitojen sääntelyn mahdollisuuksista ei ole edennyt STM:ssa. Yhdistys on kuulolla ja osallistumme selvitystyöhön, jos/kun se alkaa.

(Video) Elämäntapalääketiedettä tk-lääkärin vastaanotolla

Yhdistys seuraa yhdistävän lääketieteen kehitystä kotimaassa ja muualla. Toimimme ketterästi tarpeiden mukaan.

Yhdistyksestä - Yhdistävä Lääketiede ry (3)

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yhdistävä Iääketiede ry – Integrativ Medicin rf ja sen kotipaikka on HeIsinki. EngIanninkieIinen nimi on Finnish Society for Integrative Medicine

Tarkoitus ja toiminnan Iaatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistävän Iääketieteen periaatteiden mukaisesti

 • kehittää potiIaskeskeistä ja yhteisöIIistä, ammatiIIiset rajat yIittävää parannustoimintaa ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaaIi- ja terveydenhuoIIossa ja muuaIIa yhteiskunnassa,
 • Iisätä kokemukseIIisten, tutkimusnäyttöön perustuvien meneteImien (kuten taidetta soveItavat ja muut kehomieIi-meneteImät) käyttöä sekä sairauksien ja oireiden Iievittämiseen että hyvinvoinnin edistämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotusta, kouIutusta ja tutkimus- ja juIkaisutoimintaa, tekee aIoitteita, esityksiä ja Iausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan Iahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeeIIista kiinteää omaisuutta.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainenrekisteröity terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilö tai yhdistyksen alan tutkija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja eettiset ohjeet.Hallitus voi hyväksyä jäseneksi erityisestä syystä myös muun kuin edellä mainitut henkilöt.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja eettiset ohjeet. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella.

Liittymis- ja jäsenmaksu

JäseniItä perittävän Iiittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

HaIIitus

Yhdistyksen asioita hoitaa haIIitus, johon kuuIuu vuosikokouksessa vaIitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 4-6 varajäsentä. Yhdistyksen hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. HaIIituksen toimikausi on vuosikokousten väIinen aika. HaIIitus vaIitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai uIkopuoIeItaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkiIöt. HaIIitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä oIIessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen oIevan aihetta tai kun vähintään puoIet haIIituksen jäsenistä sitä vaatii.

HaIIitus on päätösvaItainen, kun vähintään puoIet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanIuettuna on Iäsnä. Jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan ehdottomaIIa ääntenenemmistöIIä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaIeissa kuitenkin arpa. HaIIituksen kokouksiin on mahdoIIista osaIIistua myös etänä, sähköisten viestintäväIineiden kautta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa haIIituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

(Video) Valmistellut puheenvuorot ehdotuksesta, Heidi Lettojärvi Energiateollisuus ry

TiIikausi

Yhdistyksen tiIikausi on kaIenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain haIIituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaiseIIa jäseneIIä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tuIee se mieIipide, jota on kannattanut yIi puoIet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaIeissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten kooIIekutsuminen

HaIIituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset kooIIe vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäseniIIe postitetuiIIa kirjeiIIä tai sähköpostitse.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteIIään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • vaIitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenIaskijaa
 • todetaan kokouksen IaiIIisuus ja päätösvaItaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tiIinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tiIintarkastajien Iausunto
 • päätetään tiIinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä haIIitukseIIe ja muiIIe vastuuveIvoIIisiIIe
 • vahvistetaan toimintasuunniteIma, tuIo- ja menoarvio sekä Iiittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • vaIitaan haIIituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • vaIitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tiIintarkastajaa ja varatiIintarkastajaa
 • käsiteIIään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

MikäIi yhdistyksen jäsen haIuaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteItäväksi, on hänen iImoitettava siitä kirjaIIisesti haIIitukseIIe niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisäIIyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään koImen neIjäsosan (3/4) enemmistöIIä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämäIIä tavaIIa. Yhdistyksen tuIIessa Iakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksestä - Yhdistävä Lääketiede ry (4)

eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet, hyväksytty 19.8.2020

Eettiset ohjeet ilmaisevatyhdistyksen tehtävän ja jäsenten toiminnan periaatteet. Yhdistävä Lääketiede ryedistää eettisiin ohjeisiin pohjautuen ihmistä arvostavan lähestymisen kauttakokonaisvaltaista terveydenhoitoa niin kuin yhdistyksen säännöissä on tuotuesiin.

Yhdistyksen jäsenenäparhaani mukaan:

 1. Toimin kunnioittavasti ja arvostavasti eri näkemyksiä edustavia ihmisiä kohtaan. Arvostan ja ylläpidän rakentavaa yhteiskunnallista vuoropuhelua yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.
 2. Edistän toiminnallani kokemuksellisten, tutkimusnäyttöön perustuvien integratiivisen lääketieteenmenetelmien sekä ihmiskeskeisten, yhteisöllisten ja ammatilliset rajat ylittävien toimintatapojenvahvistamista suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 3. Osallistun ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä, elämänlaatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
 4. Osallistun yhteistyöhön viranomaisten, tutkimus- ja oppilaitosten, eri järjestöjen, poliittisten toimijoiden ja muiden toimijoiden kanssa yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
 5. Edistän yhdistyksen tarkoitusta myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien sekä yksilön perusoikeussuojan toteutumiseksi ja turvaamiseksi.

Viitteet:

 1. Euroopan sosiaalinen peruskirja: erityisesti I osa 11 kohta: Sopimuspuolet hyväksyvät toimintansa tavoitteeksi, johon ne pyrkivät kaikin sopivin keinoin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, sellaisten olosuhteiden luomisen, jossa jokaisella on oikeus käyttää hyväkseen kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla hän voi saavuttaa parhaan mahdollisen terveydentilan. 11 artikla määrittää oikeudesta terveyden suojeluun, niin että sopimuspuolet ryhtyvät myös yhteistyössä julkisten tai yksityisten järjestöjen kanssa asianmukaisiin toimiin, jotta muun muassa 1. terveyttä heikentävät syyt poistetaan mahdollisimman laajalti, 2. neuvontapalveluja ja valistusta järjestetään terveyden edistämiseksi ja rohkaistaan henkilökohtaisen vastuun ottamista terveyttä koskevissa asioissa.

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910044/19910044_2

2.Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus: erityisesti 12 artikla 1. Sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä.

(Video) TA ilta, Alkoholistien pelit 1/4

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760006

3.Suomen perustuslaki: erityisesti 2 luku Perusoikeudet 19§ 3 momentti. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. 6§ käsittää syrjinnän kiellon ja ihmisten yhdenvertaisen kohtelun ja 7§ ihmisarvoa loukkaavan kohtelun ja toiminnan kielto.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

4.Ihmisoikeudet: Ihmisoikeudet velvoittavat moraalisesti yhteiskunnankaikkiatoimijoita ja ovat myös ihmiskunnan yhteisiä arvoja.

https://www.ihmisoikeudet.net

Julistus yksilöiden, ryhmien ja yhteiskunnan elinten oikeudesta ja vastuusta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

5.YK:n ihmisoikeuskasvatusta koskeva julistus: erityisesti julistuksen 2 artiklan mukaisesti ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus käsittää kaikki kasvatus-, koulutus-, tiedotus- ja opetustoimet sekä tietoisuuden lisäämistoimet, joiden tavoitteena on edistää kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallista kunnioittamista ja noudattamista ja jotka näin ollen auttavat muun muassa torjumaan ihmisoikeusloukkauksia ja väärinkäytöksiä antamalla ihmisille tietoja, taitoja ja ymmärrystä ja kehittämällä heidän asenteitaan ja toimintatapojaan heidän voimaannuttamisekseen yleismaailmallisen ihmisoikeuskulttuurin rakentamiseen ja edistämiseen.

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/mita-ihmisoikeuskasvatus-on/

6.Yleissopimus syrjinnän vastustamiseksi opetuksen alalla: erityisesti 5 artiklan mukaisesti opetuksella on pyrittävä täydellisesti kehittämään ihmisen persoonallisuutta ja vahvistamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Syrjintä käsittää 1 artiklan mukaisesti muun muassa joltakin ihmiseltä tai ihmisryhmältä heikennyksen saada kaikenlaista opetusta.

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1971/19710059/19710059_2

Videos

1. Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan
(Simpukka ry)
2. REKRY: Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry hakee toiminnanjohtajaa!
(Pohjois-Savon TE-palvelut)
3. Mitä on sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, Teija Ryhtä /Seta ry
(THL:n seminaarit ja koulutukset)
4. Lynchin syndrooma-webinaari 22.3.2021
(Colores ry)
5. Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n vapaaehtoistyöleirit
(JAMK University of Applied Sciences)
6. Järjen Ääni ry: "Koronarajoitukset poistettava" (Katja Nolvi & Mats Rönnback) | Puheenaihe 201
(Puheenaihe)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 14/11/2023

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.